द्वितीया विभक्तिः – १ (Accusative Case – 1)

अभितः परितोऽध्यास्ते ऋतेऽनु सर्वतो विना।
अन्तरा निकषा यावत् अन्तरेण प्रति द्रुतम्॥
सुरभारती – चतुर्थः भागः – Sanskrit Karyalaya, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 605002

२०१२-०९-२० गुरुवासरः (2012-09-20 Thursday)

Advertisements