अव्ययीभावः (Indeclinable Union)

पूर्व अव्यये सति अव्ययीभावः। अव्ययीभावसमासे पूर्वपदम् अव्ययं भवति। तद्यथा – यथाशक्ति, यथाविधि, यथाबलम्, यथाकालम्, यथेच्छम्, प्रतिदिनम्, प्रतिसप्ताहम्, प्रतिमासम्, प्रतिवर्षम्, प्रतियुगम्, प्रतिगृहम्।
अपि अव्ययीभावसामासेन निर्मिताः शब्दाः अव्यय-शब्दाः सन्ति?

२०१२-०९-१९ बुधवासरः (2012-09-19 Wednesday)

Advertisements