ध्येयमस्ति (To be given attention)

ध्येयमस्ति पूर्वमेव सः इत्थम् अकरोत्। ध्येयमस्ति अस्य धनस्य उपार्जनं दुष्करम् अस्ति। ध्येयमस्ति सः धनिकः अस्ति तथापि समाजकार्यं न करोति।

२०१२-०९-१८ मङ्गलवासरः (2012-09-18 Tuesday)