कान् शृणोति (Listens to whom)

भारतस्य प्रधानमन्त्री कान् शृणोति। द्वाभ्यां वैदेशिकाभ्यां पत्रिकाभ्यां मनमोहनस्य आलोचना कृता तत् पठिवा सः अकस्मात् जागर्ति वैदेशिकनिवेशनस्य कार्यं त्वरितं विदधाति च। स्वदेशे किं भवति इति सः न शृणोति।

२०१२-०९-१६ रविवासरः (2012-09-16 Sunday)

Advertisements