दिव्यांशुः आगच्छति (Divyanshu is coming)

अद्य दिव्यांशुः सिडनीनगरतः आगच्छति। सः रात्रौ सार्धदशवादने आगमिष्यति। सः सर्वयानेन आगच्छति। तेन गतसप्ताहे एकस्मै गायनाय संगीतस्य रचना कृता। तं मिलित्वा अहं ज्ञास्यामि अपि तस्य कार्यं सम्पन्नम्। सः सम्प्रति सर्वयाने स्वपिति।

२०१२-०९-१२ बुधवासरः (2012-09-12 Wednesday)

Advertisements