इतीण्निषेधो न भवति (Therefore there is no blocking of iT)

माधवीया-धातुवृत्तिः इति पुस्तके अस्ति – नानुदात्तः इत्यर्थः तेन “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्” (७।२।१०) इतीण्निषेधो न भवति।
इट् + निषेधः = इण्निषेधः – यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा॥८।४।४५॥
२०१२-०९-०९ रविवासरः (2012-09-09 Sunday)

Advertisements