आरब्धव्यः (Started)

आ + रभ् + तव्यत् = आ + रभ् + तव्य (हलन्त्यम् १।३।३)
रभ् इति अनिट् धातुः अस्ति तस्मात् इटागमः न भवति।
झषस्तथोर्धोऽघः॥८।२।४०॥
झषः + त-थोः + धः + अधः। अर्थः – झषः परयोः तकार-थकारयोः स्थाने धकारः आदेशः भवति धा-धातुं वर्जयित्वा। झष् – वर्गाणां चतुर्थवर्णाः। (पृष्ठः ८१, व्यावहारिकं पाणिनीयम्, संस्कृतकार्यालयः, श्री‍अरविन्दाश्रमः।)
आ + रभ् + तव्य  आ + रभ् + धव्य  आरब्धव्य + सु = आरब्धव्यः (झलां जश् झशि ८।४।५३)

२०१२-०७-१२ गुरुवासरः (2012-07-12 Thursday)

Advertisements