अरिन्दमवर्यः (Arindamji)

अद्य सायंकाले अरिन्दमवर्यः तस्य पितृभ्यां सह गृहम् आगच्छत्। तस्य पितरौ मेल्बोर्ननगरे निवसतः। तस्य पितरं अहम् अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः जानामि। सः मम मातृस्वसुः सम्बन्धी अस्ति। अरिन्दमवर्यः केन्बरानगरे विदेशविभागे कार्यं करोति अहं तम् हिन्दीभाषा शिक्षयामि। सः जापानीयभाषा सम्यग् जानाति। सः द्विवर्षपर्यन्तं जापानदेशे स्थात्वा अध्ययनम् अकरोत्।

२०१२-०७-०६ शुक्रवासरः (2012-07-06 Friday)

Advertisements