प्रमादः (Mistake)

अयं प्रमादः पुनः न भविष्यति। मम प्रमादं क्षमस्व।सः प्रमादी अस्ति।
अयं शब्दः प्रमादः इति भट्टवर्येण अहं प्रातःकाले सूचितः।
अस्मिन् अर्थे दोषः स्खलनं त्रुटिः इति अपि शब्दाः सन्ति किन्तु mistake इति अथवा भूल इति अर्थे प्रमादः एव उचितः प्रतीयते।

२०१२-०७-०३ मङ्गलवासरः (2012-07-03 Tuesday)

Advertisements