निर् + चिञ् (To decide)

निर् + चि + शप् + तिप् -> निर् + चे + अ + ति  -> निर् + चयति
निर् + चयति -> निश्चयति (खरवसानयोर्विसर्जनीयः, विसर्जनीयस्य सः, स्तोः श्चुना श्वुः)
निश्चयति निश्चयतः निश्चयन्ति
निश्चयसि निश्चयथः निश्चयथ
निश्चयामि निश्चयावः निश्चयामः

२०१२-०६-२९ शुक्रवासरः (2012-06-29 Friday)

Advertisements