निदाघः (The hot season)

इयम् आकाशवाणी इति अस्य २४-०६-२०१२तमस्य दिवसस्य समाचारे ग्रीष्म-प्रकोपस्य चर्चा अस्ति। निदाघ-स्थितिः गभीरा अस्ति। चुरु-नगरे पञ्च-दशमलावाधिक-त्रि-चत्वारिंशन्मितं तापमानमाकलितम्। अहं मन्ये  पञ्च-दशमलावाधिक-त्रि-चत्वारिंशन्मितं इति 43.5 degree C इति अस्ति। कथं 43.52 इति संस्कृतभाषायां लेखितुं शक्यते।

२०१२-०६-२६ मङ्गलवासरः (2012-06-26 Tuesday)

Advertisements