अमरनाथयात्रा (Amarnath Yatra)

इयम् आकाशवाणी इति वार्तायां श्री-अमरनाथयात्रायां कति जनाः सन्ति तस्य विवरणम् अधः लिखितम् अस्ति।
चतुनण्णर्वत्यधिक-द्विशतोत्तर-द्विसहस्रंयात्रिणः विद्यन्ते – २२९४
ऊनसप्तत्यधिकचतुश्शतोत्तरैकसहस्रं पुरुषाः – १४६९
षट्सप्तत्यधिकचतुःशतं महिलाः – ४७६
अष्टोत्तरैकशतं बालाः – १०८
एकचत्वारिंशदधिकद्विशतं साधवः – २४१
चतुष्षष्टिः यानाधिरूढाः सुरक्षकार्मिकादयश्च समाविशन्ति – ६४
पुरुषाः महिलाः बालाः साधवः सुरक्षाकार्मिकादयः मिलित्वा २३५८ इति भवन्ति। कथं यात्रिणां संख्या २२९४ इति भवति? चतुष्षष्टिः सुरक्षाकार्मिकादयः ६४ अतः २३५८ – ६४ = २२९४।

२०१२-०६-२५ सोमवासरः (2012-06-25 Monday)

One thought on “अमरनाथयात्रा (Amarnath Yatra)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.