विद्वस् पुंलिङ्गशब्दः (Learned Person – masculine word)

मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय।
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः॥
विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः
विद्वांसम् विद्वांसौ विदुषः
विदुषा विद्वद्भ्याम् विद्वद्भिः
विदुषे विद्वद्भ्याम् विद्वद्भ्यः
विदुषः विद्वद्भ्याम् विद्वद्भ्यः
विदुषः विदुषोः विदुषाम्
विदुषि विदुषोः विद्वत्सु
हे-विद्वन् हे-विद्वांसौ हे-विद्वांसः
विद्वस् + भ्याम् -> विद्वद् + भ्याम् = विद्वद्भ्याम् पश्यतु http://avg-sanskrit.org/2011/02/14/
किन्तु कनीयस् + भ्याम् -> कनीयोभ्याम्

२०१२-०६-२० बुधवासरः (2012-06-20 Wednesday)

Advertisements