समाक्षिप् (to suggest)

सा मां समाक्षिपति। (She suggests to me.)
बलदेवानदवर्यः मम समाक्षेपं शृणोति। (Dr Baldevananda Sagar listens to my suggestion.)
अपि इमौ प्रयोगौ समीचीनं स्तौ? सामाक्षेपः इति शब्दात् आक्षेपः इति शब्दस्य बोधः भवितुं शक्यते तस्मात् पृच्छामि।

२०१२-०६-१२ मङ्गलवासरः (2012-06-12 Tuesday)

Advertisements