अन्तराले (Interval)

ह्यस्तनस्य आकाशवाणी-संस्कृत-समाचारे अन्तराले इति अव्ययशब्दस्य उपयोगः अस्ति। राधा सीतां दश-सप्त इति अन्तराले पराजितवती। अहं कार्यान्तराले संस्कृतस्य अभ्यासं करोमि। सा गृहकार्यस्य अन्तराले दूरदर्शनं पश्यति। सः एकस्य निमिषस्य अन्तराले विजितवान्।

२०१२-०६-११ सोमवासरः (2012-06-11 Monday)