ख्या धातुः (to say, to name)

ख्या इति धातुः प्रत्यक्षरूपे कादचित् न व्यवह्रियते किन्तु तेन सह प्रत्ययाः उपसर्गाः च मिलित्वा अनेके उपयोगिनः शब्दाः भवन्ति। पण्डितान् निवेदयामि कृपया ते शब्दाः अत्र दातव्याः येन पाठकानां लाभः भवेत्।

२०१२-०६-१० रविवासरः (2012-06-10 Sunday)

Advertisements