पारितोषिकम् (Reward)

सः कक्षायां प्रथमे स्थाने उत्तीर्णः अभवत् तस्मात् सः पारितोषिकम् अलभत। क्रीडास्पर्धने अपि ये विजयन्ते ते पारितोषिकम् लभन्ते।

२०१२-०६-०६ बुध्हवासरः (2012-06-06 Wednesday)

Advertisements