गतद्विदिवसयोः संस्कृतशिक्षणम् (Learning Sanskrit in last two days)

गतद्विदिवसयोः अहं संस्कृतम् एव अशिक्षे। शनिवासरे मध्याह्ने आचार्येण सह रामायणस्य पठनम्। रविवासरे भट्टवर्येण सह विभिन्नविषयेषु अचर्चये। अहं संस्कृतशिक्षणे निमग्नः आसम्।

२०१२-०६-०४ सोमवासरः (2012-06-04 Monday)

Advertisements