भल् धातुः (To behold)

अद्यतनस्य दूरदर्शनस्य संस्कृतसमाचारे बलदेवानन्दवर्येण निभालयामि इति पदस्य प्रयोगः कृतः। मया सः पृष्टः अस्य पदस्य कः अर्थः इति। सः उत्तरति:
हरिओम् !

              नमोनमः। निभालयामि, संभालयामि  [ગુજરાતીમાં ‘નિહાળું છું’ ‘સંભાળું છું ‘ ]  भल्  निरूपणे  इति कवि-कल्प-द्रुमः, नि अथवा सम्  उपसर्गपूर्वकः भल्-धातुः । चुरादि-गणे समावेश्यते चेत्  आत्मने-पदि अपि प्रयोक्तुं शक्यते,यथा – निभालयते संभालयते वा- [भालयते इति दुर्गादासः]
[भल् = दान-वध-निरूपणेषु इति कवि-कल्प-द्रुमः = इति शब्द-कल्प-द्रुमे उल्लिखितमस्ति-
                                                                                             —सादरम्,,,
२०१२-०६-०२ शनिवासरः (2012-06-02 Saturday)
Advertisements