आलस्यम् (Laziness)

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः।
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति॥
अवसीदति इति to sink अव सद् इति धातुः।
मम मतिः अस्ति यतो हि शरीरस्थः महारिपुः च शब्दौ आलस्यम् इति शब्दस्य विशेषणे स्तः तर्हि तौ अपि आलस्यम् इव नपुंसकलिङ्गे भवेताम्। कथं तौ पुंल्लिङ्गे स्तः।

२०१२-०६-०१ शुक्रवासरः (2012-06-01 Friday)

Advertisements