सिडनीनगरम् अगमाम (Went to Sydney)

अद्य प्रातःकाले वयं सिडनीनगरम् अगमाम। अपराह्णे प्रत्यागमाव। तत्र गमनसमये दिव्यांशुः यानम् अचालयत् तस्मात् इदानीम् अहं न क्लाम्यामि।
पश्यतु http://www.youtube.com/watch?v=VV5XzxvggTY&feature=related

२०१२-०५-३० बुधवासरः (2012-05-30 Wednesday)

Advertisements