त्यक्ष्यामि (I will quit)

मनमोहनवर्यः निगदति यदि दोषी अस्मि तर्हि पदं त्यक्ष्यामि इति। श्रवणे इदं अति साधुः प्रतीयते किन्तु ये स्मरन्ति सः एव अकथयत् यदि लोकसभासदस्यतायाः निर्वाचने असफलः भविष्यामि तर्हि राज्यसभासदस्यता त्यक्ष्यामि इति ते जानन्ति तस्य वचने कीदृशी सत्यता अस्ति। सः निर्वाचने असफलः अभवत् किन्तु त्याजनस्य स्थाने सः फेवीकोल इति लेपेन स्वयं विलिप्य/श्लेषयित्वा तत्र एव उपविशति। सत्यमेव जयते।

२०१२-०५-२९ मङ्गलवासरः (2012-05-29 Tuesday)

Advertisements