पूर्वसङ्ग्रहः (Archives)

सर्वे जानन्ति अहं – इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् – इति अस्य प्रशंसकः अस्मि। ह्यः मया ज्ञातम् जालपत्रे पूर्वसमचाराणाम् सङ्ग्रहः अपि अस्ति।
http://www.newsonair.com/language-text-bulletins-archive.asp – text archive
http://www.newsonair.com/language-bulletins-archive.asp – MP3 audio archive
मन्ये इमे समाचाराः शिक्षणाय उत्तमसाधनानि सन्ति।

मुख्यपृष्ठे अपि सङ्केतः अस्ति – Audio/Text Archives.

२०१२-०५-२७ रविवासरः (2012-05-27 Sunday)

Advertisements