चिञ् चयने (To arrange in order)

चिञ् इति धातुः स्वादिगणी उभयपदी धातुः अस्ति।
सः चिनोति। तौ चिनुतः। ते चिन्वन्ति। त्वं चिनोषि। युवां चिनुथः। यूयं चिनुथ। अहं चिनोमि। आवां चिन्वः। वयं चिन्मः।
अस्मात् धातोः उपचयः इति वृधिः अर्थे अपचयः इति क्षयः अर्थे इमौ शब्दौ भवतः।
इदानीं विनिमये रुप्प्यकाणां मूल्ये अपचयः भवति किन्तु डोलरस्य मूल्ये उपचयः भवति।
इदानीं विनिमये रुप्प्यकाणां मुल्यम् अपचिनोति/अपचीयते। किन्तु डोलरस्य मूल्यम् उपचिनोति।

२०१२-०५-२६ शनिवासरः (2012-05-26 Saturday)

Advertisements