ज्वलिता परीक्षते (Jwalita Examines)

आगामिवर्षे ज्वलिता अन्यस्मिन् विद्यालये प्रवेक्ष्यति तस्मात् सा अद्य निकटस्थस्य विद्यालयस्य परीक्षणस्य करणाय/परीक्षणाय मया सह अगच्छत्। विद्यालयः नूतनः अस्ति। अन्तः प्रविश्य अहं न जानामि विद्यालये अस्मि अथवा चलचित्रगृहे।

२०१२-०५-२४ गुरुवासरः (2012-05-24 Thursday)

Advertisements