सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वम् (Detachment from attachment)

सङ्गः अस्मात् कर्तव्यं यस्मात् निस्सङ्गत्वं जायते। सः सङ्गः सत्सङ्गः एव अस्ति।

२०१२-०५-२२ मङ्गलवासरः (2012-05-22 Tuesday)