अपचितिः (Loss)

तस्मात् विनिमयात् एकलक्षरुप्यकाणाम् अपचितिः अभवत्। अनावृष्ट्याः सस्यस्य अपचितिः अभवत्।
मन्ये चयः इति वृद्धिः इति अर्थे प्रयोक्तुं शक्यते किन्तु तस्य प्रयोगः कथं करणीयम् इति न जाने।

२०१२-०५-२१ सोमवासरः (2012-05-21 Monday)