मेत्थ्यूवर्यस्य गृहम् अगच्छम् (Went to Matt’s House)

मेत्थ्यूवर्येण आवां जालपानाय स्वगृहम् आमन्त्रितौ। मम भार्या स्वकार्यप्रशिक्षणाय अगच्छत् यथाकाले न प्रत्यागछत् तथा अहमेव मेत्थ्यूवर्यस्य गृहम् अगच्छम्। तस्य गृहं निर्जनस्थले नगरात् बहिः एकहोरात्मके यानचालनान्तरे अस्ति।

२०१२-०५-१९ शनिवासरः (2012-05-19 Saturday)

Advertisements