दिल्ली चलो इति चलचित्रम् (Movie Dilli Chalo)

अद्य हिन्दीपाठे दिल्ली चलो इति चलचित्रस्य समीक्षणम् अकुर्म। तत् चलचित्रं मह्यं रोचते। कथावस्तु क्षीणम् अस्ति किन्तु नाट्यप्रभावः समीचीनः अस्ति।

२०१२-०५-१७ गुरुवासरः (2012-05-17 Thursday)

Advertisements