दिव्यांशुः आगच्छत् (Divyanshu Comes)

अनेकसप्ताहपरं दिव्यांशुः अद्य केन्बरानगरम् आगच्छत्। अद्य प्रातःकाले मया सह दूरभाषया वदन् सः यात्रापत्रं क्रेष्यामि इति अकथयत्। मया तत्क्षणे तस्मै यात्रपत्रं क्रीत्वा प्रेषितम्। यदि तस्मात् नाकरवम् तर्हि सः कदा आगमिष्यति इति कथयितुं न शक्यते।

२०१२-०५-१५ मङ्गलवासरः (2012-05-15 Tuesday)

Advertisements