कूटम् (Tower)

विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितम्।
मनोऽभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा॥५.८.६॥
रामायणे सुन्दरकाणे पुष्पकविमानस्य वर्णनम्।

२०१२-०५-१० गुरुवासरः (2012-05-10 Thursday)

Advertisements