नगः (Not Moving)

यः न गच्छति सः नगः तस्मात् पर्वतः नगः इति।
यथा नगाग्रं बहुधातुचित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रम्।
ददर्श युक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रम्॥५.७.८॥
रामायणे सुन्दरकाणे पुष्पकविमानस्य वर्णनम्।

२०१२-०५-०९ बुधवासरः (2012-05-09 Wednesday)

Advertisements