उपयोगिन् (Useful)

उपयोगिन् इति शब्दस्य पुंलिङ्गे इमानि रूपाणि भवन्ति।
उपयोगी उपयोगिनौ उपयोगिनः
उपयोगिनम् उपयोगिनौ उपयोगिनः
उपयोगिना उपयोगिभ्याम् उपयोगिभिः
उपयोगिने उपयोगिभ्याम् उपयोगिभ्यः
उपयोगिनः उपयोगिभ्याम् उपयोगिभ्यः
उपयोगिनः उपयोगिनोः उपयोगिनाम्
उपयोगिनि उपयोगिनोः उपयोगिषु
हे उपयोगिन् हे उपयोगिनौ हे उपयोगिनः

२०१२-०५-०५ शनिवासरः (2012-05-05 Saturday)

Advertisements