उपयोगिन् (Useful)

उपयोगिन् इति शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे इमानि रूपाणि भवन्ति।
उपयोगि उपयोगिनी उपयोगीनि
उपयोगि उपयोगिनी उपयोगिनि
उपयोगिना उपयोगिभ्याम् उपयोगिभिः
उपयोगिने उपयोगिभ्याम् उपयोगिभ्यः
उपयोगिनः उपयोगिभ्याम् उपयोगिभ्यः
उपयोगिनः उपयोगिनोः उपयोगिनाम्
उपयोगिनि उपयोगिनोः उपयोगिषु
हे उपयोगि हे उपयोगिनी हे उपयोगीनि

२०१२-०५-०४ शुक्रवासरः (2012-05-04 Friday)

Advertisements