आचार्यः उदगच्छति (Acharya Disappears)

अद्य आवयोः रामायणपठनस्य पाठः आसीत्। रात्रौ दशवादने अहं संगणित्रे आगम्य उपाविशं किन्तु आचार्यस्य दर्शनं नाभवत्। आचार्यः उदागच्छत्।

२०१२-०४-२८ शनिवासरः (2012-04-28 Saturday)

Advertisements