स्वामिपद्मनाभानन्दः (Swami Padmanabhanandaji)

अद्य दिव्यजीवनसंघस्य स्वामिपद्मनाभानन्दः मुरूगनमन्दिरे व्याख्यात्। सः सिद्धः अस्ति तस्य अनुमानं यथा सः वदति तस्मात् कर्तुं शक्यते। सः प्रश्नानन् संक्षिप्तम् उत्तरति। तं व्याख्याने प्रसक्तिः नास्ति। तस्य संदेशः आसीत् चिन्तां मा कुरु इति। अहं तस्य प्रवचनेन अतीवानन्दितः अभवम्।

२०१२-०४-२७ शुक्रवासरः (2012-04-27 Friday)

Advertisements