फल्गुनी पत्राणि (Vanity Cards)

कतिपयाः हास्यकार्यक्रमाः सन्ति येषाम् अन्ते एकस्य फल्गुनः पत्रस्य प्रदर्शनं भवति किन्तु तत् अत्यल्पकालाय भवति तस्मात् कोऽपि तं पठितुं न शक्नोति। लेखकेन सर्वाणि फल्गुनी पत्राणि जालपत्रे स्थापितानि यस्मात् दर्शकाः पठितुं शक्नुवन्ति http://chucklorre.com/

२०१२-०४-२५ बुधवासरः (2012-04-25 Wednesday)

One thought on “फल्गुनी पत्राणि (Vanity Cards)

  1. कतिपय-शब्दः, प्रथमाबहुवचने सर्वनामत्वात् कतिपये इत्यपि भवति। कतिपये कार्यक्रमाः इत्यपि साधुः प्रयोगः। कतिपयाः इत्यपि साधुरेव।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.