सुखम् (Happily)

ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः।
चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्।
रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः।
देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्।
इमे श्लोकाः रामायणात् सन्ति। सुखम् इति अपि क्रियाविशेषणम् अस्ति अथवा अव्ययः शब्दः अस्ति? यदि तस्मात् नास्ति तर्हि सुखम् इति शब्दस्य कः लिङ्गः का विभक्तिः?

२०१२-०४-२३ सोमवासरः (2012-04-23 Monday)

Advertisements