पठ् (To read)

पठ् भ्वादिगणीयः धातुः परस्मैपदी सकर्मकः
सः पठति।
शतृ/शानच् वर्तमानकृदन्तौ
पठत् – पठत्, पठद् पठती पठन्ति
मित्रम्/मित्रे/मित्राणि पठत्/पठती/पठन्ति गच्छति/गच्छतः/गच्छन्ति।
पठत् – पठन् पठन्तौ पठन्तः
सः/तौ/ते पठन्/पठन्तौ/पठन्तः गच्छति/गच्छतः/गच्छन्ति।
पठन्ती – पठन्ती पठन्तौ पठन्तः
सा/ते/ताः पठन्ती/पठन्तौ/पठन्तः गच्छति/गच्छतः/गच्छन्ति।
The above sentences have the meaning of reading while going.

२०१२-०४-१९ गुरुवासरः (2012-04-19 Thursday)

Advertisements