अन्तिमपाठः (Last Lesson)

अद्य अस्य सत्रस्य अन्तिमहिन्दीपाठः आसीत्। आरम्भे त्रयोदश छात्राः आसन् किन्तु अन्ते केवलाः षड् छात्राः आसन्। या छात्रा सर्वेषु पाठेषु आसीत् सा अद्य नासीत्। कोऽपि छात्रः सर्वेषु पाठेषु नासीत्। सत्रम् अष्टसप्ताहात्मकम् अस्ति। प्रत्येकस्मिन् सप्ताहे द्विहोरात्मकः एकः पाठः अस्ति।

२०१२-०४-११ बुधवासरः (2012-04-11 Wednesday)