सोमवासरस्य समयपत्रकम् (Monday's Time-table)

अद्य मङ्गलवासरः अस्ति तथापि अस्मभ्यं सोमवासरस्य समयपत्रकम् आसीत्। अस्मिन् सत्रे त्रिषु सोमवासरेषु अवकाशः अस्ति तस्मात् ये पाठाः सोमवासरे सन्ति तेषां हानिः भवति। तस्मात् संतुलनाय अद्य मङ्गलवासरे सोमवासरस्य समयपत्रकम् आसीत्।

२०१२-०४-१० मङ्गलवासरः (2012-04-10 Tuesday)

Advertisements