प्रतिभापाटिलमहोदया (Smt Pratibha Patil)

प्रतिभापाटिलमहोदया अनवरतं विश्वभ्रमणं करोति। तस्याः भ्रमणं कस्मै लाभकरम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। अहं मन्ये इदृक् धनस्य व्ययः क्रूराचारः अस्ति। इदृशः नेतारः दानवाः सन्ति।

२०१२-०३-३० शुक्रवासरः (2012-03-30 Friday)

6 thoughts on “प्रतिभापाटिलमहोदया (Smt Pratibha Patil)

  1. प्रिय हिमांशु,
    यदाकदापि यत्रकुत्रापि राष्ट्रपति-महोदया भ्रमति सा सदैव राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं करोति । विविधैः देशैः सह एतद्विधं सौहार्दपूर्णं राजनैतिकं प्रतिनिधित्वं अपि आवश्यकम् । एतद्विधः व्ययः राजनैतिक-निवेशः (Investment) देशस्य कारणे इति मन्तव्यः ।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.