स्वामिनारायणः (Swaminarayana)

अद्य स्वामिनारायणभगवतः परिवारेण स्वामिनारयणभगवतः जन्ममहोत्सवम् आयोजितम्। स्वामिनारायणभगवतः जन्म रामनवमी इति तिथौ त्रयोदशाधिकं द्विशतवर्षपूर्वम् अभवत्। उत्सवे प्रायः तस्य परिवारस्य अष्ट स्वमिनः आसन्। ते मेल्बोर्ननगरे एकस्य स्वामिनारायणभगवतः मन्दिरस्य उद्घाटनसमारोहे भारतात् आगच्छन्। अस्मिन् देशे आगम्य ते विभिन्ननगरे भक्तान् मेलितुं प्रवासं कुर्वन्ति।

२०१२-०३-२९ गुरुवासरः (2012-03-29 Thursday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.