मादृक् (Like Me)

सः मादृक् नास्ति। तं मादृशं मा पश्यतु। तया मादृशा पुस्तकं पठितम्। तस्मै मादृशे देहि। तस्मात् मादृशः प्राप्नोति। तस्य मादृशः पुस्तकम् अस्ति। तस्मिन् भवादृशि स्निह्यति।

२०१२-०३-२८ बुधवासरः (2012-03-28 Wednesday)

3 thoughts on “मादृक् (Like Me)

 1. अहमिव पश्यति – मादृक् – शकारान्तः शब्दः, – मादृक् – मादृशौ – मादृशः – “Looking like me” (literally).

  अस्मिन्नेवार्थे – मादृशः – मादृशौ – मादृशः/मादृशी – इत्यकारान्तोऽपि।

  एवमेव अन्येऽपि – शब्दाः निष्पन्नाः – हलन्ताः शकारान्ताः, अकारान्ताश्च

  त्वमिव पश्यति – त्वादृक् – त्वादृशः, त्वादृशी।

  स इव – तादृक्, तादृशः, तादृशी.

  भवानिव – भवादृक्, भवादृशः/भवादृशी

  एष एव – एतादृक्, एतादृशः, एतादृशी

  अन्य इव – अन्यादृक्, अन्यादृशः/अन्यादृशी

  इत्यादयः शब्दाः। अकारान्तात् स्त्रीलिङ्गे ईकारान्तः शब्दः।

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.