मादृक् (Like Me)

सः मादृक् नास्ति। तं मादृशं मा पश्यतु। तया मादृशा पुस्तकं पठितम्। तस्मै मादृशे देहि। तस्मात् मादृशः प्राप्नोति। तस्य मादृशः पुस्तकम् अस्ति। तस्मिन् भवादृशि स्निह्यति।

२०१२-०३-२८ बुधवासरः (2012-03-28 Wednesday)

Advertisements