भवादृश् – पुँल्लिङ्गः (Like You – Masculine)

भवादृक् भवादृशौ भवादृशः
भवादृशम् भवादृशौ भवादृशः
भवादृशा भवादृग्भ्याम् भवाधृग्भिः
भवादृशे भवादृग्भ्याम् भवादृग्भ्यः
भवादृशः भवादृग्भ्याम् भवादृग्भ्य
भवादृशः भवादृशोः भवादृशाम्
भवादृशि भवादृशोः भवादृक्षु
हे भवादृक् हे भवादृशौ हे भवादृशः

२०१२-०३-२७ मङ्गलवासरः (2012-03-27 Tuesday)

Advertisements