ग्रीष्मेण विना शीतः (Winter without Summer)

वयं ग्रीष्मस्य प्रतीक्षां कुर्मः किन्तु अभिदृश्यते (it appears) अस्मिन् वर्षे ग्रीष्मऋतुः नागमिष्यति तेन विना शीतऋतुः आगच्छत्। अद्य यथा शीतलः दिवसः अस्ति यथा शीतऋतोः दिवसः भवति।

२०१२-०३-२४ शनिवासरः (2012-03-24 Saturday)

Advertisements