शोधग्रन्थः परीक्षितः (Examined a Thesis)

अद्य मया एकः शोधग्रन्थः परीक्षितः। सः ग्रन्थः विद्यावाचस्पतिपदव्यै आसीत्। ग्रन्थः ज्ञानवर्धकः आसीत्। तस्मात् मया परीक्षायां सः ग्रन्थः समुत्तीर्णः।

२०१२-०३-२० मङ्गलवासरः (2012-03-20 Tuesday)

Advertisements