स्वामिविवेकानन्दः (Swami Vivekananda)

अद्य मन्दिरे स्वामिविवेकानन्दस्य सार्धैकशततमस्य जन्मदिवसस्य उत्सवः आसीत्। विभिन्नभारतीयसमाजवृन्देषु जनाः स्वामिविवेकानन्दम् अधिकृत्य अभाषन्त। कार्यक्रमः प्रायः त्रिहोरात्मकः आसीत्।

२०१२-०३-१७ शनिवासरः (2012-03-17 Saturday)

Advertisements