तृतीयाविभक्तिः-१ (Instrumental Case-1)

श्यामा जलेन मुखं प्रक्षालयति। श्रीसीतारामौ लक्ष्मणेन सह वनम् अगच्छताम्। निरीक्षकः यानेन मुरादाबादनगरम् अगच्छत्। नापितः क्षुरेण मस्तकं मुण्डयति। धनेन हीनः मनुष्यः दुःख्यति। मनोरथैः कार्याणि न सिध्यन्ति। पुत्रं विना माता दुःखेन कालं यापयति।

२०१२-०३-१३ मङ्गलवासरः (2012-03-13 Tuesday)

Advertisements